Artikelen en Evenementen

Lees hier nieuws en artikelen die voor u als lid van de ondernemingsraad interessant kunnen zijn. Ook kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Periodiek ontvangt u dan de meest recente ontwikkelingen binnen pensioen zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Uitstel van Pensioenakkoord extra tijd hard nodig

Verder lezen...

Meer risico naar werknemers

Verder lezen...

Vraag: pensioenakkoord en 10% van je pensioen opnemen

Verder lezen...

Pensioenakkoord: Kamerdebat over uitwerking pensioenakkoord

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces en heeft op 14 juli jl. gedebatteerd over de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals verwoord in de hoofdlijnennotitie. In het debat prijzen de coalitiepartijen en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks minister Koolmees dat nu na tien jaar onderhandelen een akkoord is bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Onderstaand volgt een weergave van enkele punten die in het debat naar voren zijn gekomen.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: alles wat de ondernemingsraad ervan moet weten

Op 5 juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen). Dit akkoord bevat belangrijke wijzigingen over de AOW, zwaar werk en geeft richting aan een nieuw pensioenstelsel. Het afgelopen jaar hebben het kabinet en sociale partners de uitwerking van het pensioenakkoord ter hand genomen. Na ruim een jaar is in juni 2020 het pensioenakkoord concreet ingevuld. In dit artikel schetsen we de voor de ondernemingsraad belangrijkste punten uit het pensioenakkoord.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: voortgang achterbanraadpleging vakbonden

Afgelopen vrijdag 19 juni heeft het ledenparlement van het FNV online overleg gevoerd over het recente onderhandelingsresultaat inzake het pensioenakkoord. Dit onderhandelingsresultaat betreft de uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig jaar tussen werkgevers, vakbonden en kabinet is gesloten.

Verder lezen...

Het pensioenakkoord: alle regelingen aanpassen tussen 2022 en 2026

Het kabinet en de sociale partners zijn eruit: er zijn nieuwe afspraken over het Pensioenakkoord. De hoofdlijnafspraken, die in juni 2019 zijn gemaakt, zijn verder ingevuld en partijen zitten op één lijn. De achterbannen van alle partijen moeten nog akkoord gaan en dat staat komende weken op de planning. Het idee is dat de overgang gefaseerd plaatsvindt tussen 2022 en 2026. Zo hebben werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders de tijd om alle wijzigingen te implementeren in hun eigen pensioenafspraken. In deze nieuwsflits delen wij de belangrijkste afspraken met u, voor zover nu bekend.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: big bang in 2027?

Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2027 met een ‘big bang’ echt ingaan kopte het Financieel Dagblad op 11 mei 2020. De variant van een big bang zou momenteel uitgewerkt worden door werkgevers, werknemers en het kabinet. Tijd om achterover te leunen of moet je als ondernemingsraad eerder aan de slag? In dit artikel schetsen we de gevolgen ven de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt.

Verder lezen...

Test referentie

Verder lezen...

Uitstel van Pensioenakkoord extra tijd hard nodig

Verder lezen...

Pensioen is meer dan premie

Bij samengaan, fusie of overname van bedrijven of onderdelen daarvan worden arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd of geïntegreerd door de organisatie. Daarbij is pensioen een belangrijke, maar soms onderschatte factor. Ondernemingsraden doen er goed aan zich op tijd en voldoende te verdiepen in de gevolgen voor het pensioen van de medewerkers. Dit artikel zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Verder lezen...

Eerder met pensioen aantrekkelijker dan voorheen

Verder lezen...

Meer risico naar werknemers

Verder lezen...

OR beslagen ten ijs voor nieuwe pensioenregeling

Verder lezen...

Vraag: pensioenakkoord en 10% van je pensioen opnemen

Verder lezen...

Pensioenakkoord: Kamerdebat over uitwerking pensioenakkoord

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces en heeft op 14 juli jl. gedebatteerd over de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals verwoord in de hoofdlijnennotitie. In het debat prijzen de coalitiepartijen en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks minister Koolmees dat nu na tien jaar onderhandelen een akkoord is bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Onderstaand volgt een weergave van enkele punten die in het debat naar voren zijn gekomen.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: alles wat de ondernemingsraad ervan moet weten

Op 5 juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen). Dit akkoord bevat belangrijke wijzigingen over de AOW, zwaar werk en geeft richting aan een nieuw pensioenstelsel. Het afgelopen jaar hebben het kabinet en sociale partners de uitwerking van het pensioenakkoord ter hand genomen. Na ruim een jaar is in juni 2020 het pensioenakkoord concreet ingevuld. In dit artikel schetsen we de voor de ondernemingsraad belangrijkste punten uit het pensioenakkoord.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: voortgang achterbanraadpleging vakbonden

Afgelopen vrijdag 19 juni heeft het ledenparlement van het FNV online overleg gevoerd over het recente onderhandelingsresultaat inzake het pensioenakkoord. Dit onderhandelingsresultaat betreft de uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig jaar tussen werkgevers, vakbonden en kabinet is gesloten.

Verder lezen...

Aandacht voor ontbrekende premie bij faillissementen

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben op 9 juni 2020 aan de minister van SZW een brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor de ontbrekende pensioenpremie bij faillissementen. Aanleiding voor deze brief is de dreiging van faillissementen in verband met het coronavirus.

Verder lezen...

Het pensioenakkoord: alle regelingen aanpassen tussen 2022 en 2026

Het kabinet en de sociale partners zijn eruit: er zijn nieuwe afspraken over het Pensioenakkoord. De hoofdlijnafspraken, die in juni 2019 zijn gemaakt, zijn verder ingevuld en partijen zitten op één lijn. De achterbannen van alle partijen moeten nog akkoord gaan en dat staat komende weken op de planning. Het idee is dat de overgang gefaseerd plaatsvindt tussen 2022 en 2026. Zo hebben werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders de tijd om alle wijzigingen te implementeren in hun eigen pensioenafspraken. In deze nieuwsflits delen wij de belangrijkste afspraken met u, voor zover nu bekend.

Verder lezen...

Let op de stijgende pensioenpremies

Vanwege de lage rente stijgen de pensioenpremies naar recordhoogte. In het Financieele Dagblad van 19 mei 2020 werd de pensioenpremie van Unilever als voorbeeld genomen. Deze stijgt dit jaar van 39% naar 52% van de pensioengrondslag. Versobering dreigt voor veel pensioenregelingen vanaf 2021. Wat kunnen ondernemingsraden doen?

Verder lezen...

Pensioencursus voor trainers en adviseurs van ondernemingsraden

ORpensioen.nl en COMMbv organiseren voor alle trainers en adviseurs die zich richten op ondernemingsraden een pensioencursus. Als trainer heb je regelmatig te maken met secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioen. In deze workshop, nemen we jullie mee in de relevante onderdelen bij het bespreken van pensioen. Wijzigingen die onlangs zijn doorgevoerd en die de komende jaren nog gaan plaatsvinden worden voor u uiteengezet.

Verder lezen...

Pensioenbeleggen in een crisissituatie

Iets meer dan twee maanden geleden kreeg het coronavirus de beurzen in de greep. Dit leidde tot turbulente tijden op de financiële markten. Grote verliezen en stevige winsten wisselden elkaar in rap tempo af. Welke gevolgen heeft dit voor het pensioenresultaat bij beschikbare premieregelingen?

Verder lezen...

Eenzijdig wijzigingsbeding; de rechter blijft kritisch

Het is voor de werkgever, onder strikte voorwaarden, mogelijk om de arbeidsvoorwaarde pensioen eenzijdig aan te passen zonder instemming van de ondernemingsraad of werknemer. De rechter kijkt hier echter kritisch naar blijkt uit een recente uitspraak. Omdat we vaak de vraag van ondernemingsraden krijgen of de werkgever de regeling zomaar mag wijzigen bespreken we in dit artikel deze uitspraak.

Verder lezen...

Betalingsproblemen bij verzekerde pensioenregelingen

Door de coronacrisis is het mogelijk dat het bedrijf in financieel zwaar weer zit of wellicht nog gaat belanden. Hierdoor kan de onderneming mogelijk de pensioenpremies nu of straks (even) niet meer volledig betalen. Als het bedrijf de premies voor een periode van enkele maanden niet kan voldoen, maar daarna weer in kan lopen, dan is er geen directe noodzaak om maatregelen te nemen. Als het vooruitzicht is dat de premies ook op de wat langere termijn niet betaald kunnen worden dan kan het bedrijf maatregelen nemen. In dit artikel schetsen we de mogelijkheden en geven we aan wat de rol van de ondernemingsraad hierin is.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: big bang in 2027?

Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2027 met een ‘big bang’ echt ingaan kopte het Financieel Dagblad op 11 mei 2020. De variant van een big bang zou momenteel uitgewerkt worden door werkgevers, werknemers en het kabinet. Tijd om achterover te leunen of moet je als ondernemingsraad eerder aan de slag? In dit artikel schetsen we de gevolgen ven de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt.

Verder lezen...

Flexibel pensioen: het beter inzetten van de pensioenregeling

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit in de inzet van arbeid en flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Dat geldt zeker voor die belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. Pensioenregelingen moeten meer keuzevrijheid bieden, zo wordt er vaak geroepen en geschreven. Weinig mensen weten echter dat de huidige pensioenregelingen al veel keuzemogelijkheden bieden. Veel meer dan ze zouden verwachten. Alleen zijn die keuzes nog onbekend en dus onbemind. Hier ligt een taak voor de ondernemingsraad om samen met de werkgever die mogelijkheden goed onder de aandacht van de werknemers te brengen.

Verder lezen...

Instemming ondernemingsraad bindt individuele medewerker niet

In de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld dat een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij wijzigingen in de pensioenovereenkomst. Werkgevers en ondernemingsraden overleggen vaak over deze wijzigingen, beoordelen alternatieven en nemen een besluit. Maar dan is het proces nog niet klaar. Met de instemming van de ondernemingsraad is een individuele werknemer niet gebonden. Hierna moeten werkgevers nog aan de slag met individuele instemming. Waarom is dat? En moet dat altijd? In dit artikel gaan we hierop op in.

Verder lezen...

Tips: invulling rol ondernemingsraad

Ondernemingsraden praten mee over strategie en beleid in de organisatie. Bij strategie gaat het over onderwerpen voor de lange termijn en ook onderwerpen die alle collega’s kunnen raken. Soms gaat het over complexe onderwerpen, zoals fusies, reorganisaties of pensioenregelingen. Hoe kan een ondernemingsraad zich daarop het beste voorbereiden en invloed uitoefenen?

Verder lezen...